Claus de la Llei d’Ordenació del Transport Terrestre

Les claus de la Llei d’Ordenació del Transport Terrestre

La Llei d’Ordenació del Transport Terrestre (LOTT) té un especial interès en sector de transport de mercaderies per carretera, tant a nivell nacional com internacional.

Aquesta llei, que el 2013 va modificar el Codi de Comerç de 1885, es complementa amb el Reglament d’ordenació dels transports terrestres (ROTT).

LOTT per al transport de mercaderies

La Llei va portar algunes modificacions d’importància per al transport de mercaderies per carretera:

  • Càrrega completa i càrrega fraccionada: la càrrega i descàrrega es pacta en cada cas, podent ser el carregador o el destinatari qui s’ocupi d’això. El transportista es responsabilitza per la càrrega i descàrrega, llevat que s’acordi una altra cosa prèviament.
  • Règim de paralitzacions: quan les contingències per les quals el transportista ha de parar no estan associades a ell o el vehicle, aquest cobrarà per la quantitat d’hores o dies de demora.
  • Règim de preus: els canvis en el preu del gasoil modifiquen el preu del transport.
  • Concepte de pagament: el carregador és el responsable del pagament, tot i que s’acordi que el pagament el realitzi el destinatari, si aquest incomplís el pagament, recaurà sobre el carregador.

Reforma del ROTT pel 2019

Encara que s’esperava l’entrada en vigor d’una reforma del Reglament per a l’1 de gener, s’ha ajornat sense data límit per a l’any 2019.

La reforma està enfocada en l’accés al sector professional, eliminant el requisit de flota mínima exigida per poder accedir per primer cop, obligat pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

Aquesta modificació podria provocar l’entrada de més competidors en un mercat ja molt atomitzat i competitiu, així com amb uns marges bastant ajustats.

Per compensar les exigències, s’ha previst reforçar l’exigència a la resta dels requeriments d’accés al mercat, com una major atenció a aspectes tècnics com instal·lacions i mitjans (tècnics i administratius) per operar.